Universiteit van Amsterdam
Bekijk deze e-mail online Universiteit van Amsterdam op Twitter
Met deze nieuwsbrief willen we alle betrokkenen en geïnteresseerden informeren over de voortgang van het onderzoek binnen de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam. Als u meer over een onderwerp wilt weten, kunt u doorklikken naar pagina’s van de website die toegang geven tot uitgebreidere teksten, integrale documenten en clips, zie: http://woa.kohnstamminstituut.nl

Op de website vindt u:
 • Actualiteiten rondom de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam en belangrijke data en verslagen van bijeenkomsten;
 • Opbrengsten uit het onderzoek binnen de verschillende onderzoeksprojecten;
 • Handige informatie voor kennisdeling, zoals good practices rond afstandsonderwijs en kennisclips.
 • Relevante praktijkvragen die zijn beantwoord door de Kennisrotonde.
ACTUALITEIT
NPO-gelden gemeente Amsterdam
Vlak voor de zomer heeft OCW bekend gemaakt hoeveel NPO-middelen er naar gemeentes zullen gaan om het onderwijs te ondersteunen bij het inhalen van achterstanden. De gemeente Amsterdam ontvangt 8,8 miljoen voor het PO en 5,8 miljoen voor het VO.

Kernpunten zijn het tegengaan van kansenongelijkheid, het structureel verbeteren van het onderwijs, het verminderen van schoolverschillen en het versterken van de goede samenwerking tussen schoolbesturen, gemeente en kennisinstellingen. Met betrekking tot dit laatste punt werkt de gemeente samen met schoolbesturen, de werkplaatsen en Education Lab aan plannen voor een netwerk van onderzoeksscholen in Amsterdam.
Taskforce lerarentekort Amsterdam
De Taskforce lerarentekort Amsterdam, een uniek samenwerkingsverband van basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, lerarenopleiders en de gemeente, zet zich sinds 2017 in om de negatieve ontwikkelingen en het lerarentekort in het Amsterdamse onderwijs om te buigen.

Met het oog op de toekomstige gemeenteraadsverkiezingen en de landelijke formatie heeft de Taskforce, op basis van de kennis en ervaring uit de afgelopen periode, opgedaan een toekomstagenda opgesteld voor het Amsterdamse onderwijs. Hierin wordt ook aandacht gevraagd voor de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam. 

Zie ook bijlage 1: Toekomstagenda Taskforce Lerarentekort
Regionale alliantie metropoolregio Amsterdam
In het kader van het bestuursakkoord flexibilisering lerarenopleidingen hebben de kennisinstellingen in de metropoolregio Amsterdam (Noord-Holland, Flevoland en kleine delen van Zuid-Holland en Utrecht) een alliantie gevormd. Het primaire doel van deze regionale alliantie is het opzetten van een duurzame infrastructuur voor samenwerking tussen lerarenopleidingen en schoolbesturen in onze regio.

Deze samenwerking bouwt verder op bestaande, succesvolle samenwerkingsverbanden en partnerschappen met betrekking tot samen opleiden, samen professionaliseren en samen onderzoeken. Binnenkort zal een kwartiermaker starten om de plannen voor de regionale alliantie uit werken.

Zie ook bijlage 2: Aanvraag vorming Regionale alliantie Lerarenopleidingen Metropoolregio Amsterdam
Podcasts
Zowel POW als het Kohnstamm Instituut zijn gestart met podcasts om hun onderzoek rond onderwijs en opvoeding breder onder de aandacht te brengen.

Eén van de podcasts van POW gaat nader in op het onderzoek naar onderwijskansen binnen de WOA.

Beluister de podcasts 'Over Onderwijs en Opvoeding'

Het Kohnstamm Instituut heeft een podcastsreeks gemaakt naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek naar vijf jaar passend onderwijs in opdracht van OCW. In deze reeks worden de resultaten van het onderzoek bekeken vanuit het perspectief van samenwerkingsverbanden, ouders en leraren.

Beluister de podcasts van het Kohnstamm Instituut
ONDERZOEK
Geef aan onderzoek naar meertaligheid in de klas
Meertaligheid speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van kansenongelijkheid in het onderwijs. Leerlingen die het Nederlands niet als moedertaal hebben, lopen een groter risico op leerachterstanden. Hoe kunnen scholen en leerkrachten hier het best mee omgaan? Samen met Amsterdamse basisscholen onderzoeken UvA-wetenschappers hoe meertaligheid juist kan bijdragen aan betere leerprestaties. Zo wordt een struikelblok een springplank. Steun dit onderzoek en draag bij aan kansengelijkheid.

Bron afbeelding: uva.nl
> Bekijk de videoboodschap van Lisa Gaikhorst
Tussenrapport Werkplaatsen OAB
In september 2019 zijn vier werkplaatsen onderwijsonderzoek onderwijsachterstanden, waaronder die binnen de WOA PO, van start gegaan in het kader van het NRO R&D programma Onderwijsachterstandenbeleid ‘Naar effectieve interventies in basisscholen’. In opdracht van het NWO verricht Oberon in samenwerking met Sardes, KBA Nijmegen en Kohnstamm Instituut een onderzoek naar de inhoudelijke invulling van de werkplaatsen, de samenwerking en rolverdeling binnen de werkplaatsen (procesevaluatie) en de opbrengsten van de werkplaatsen als geheel.

In oktober is de eerste tussenrapportage verschenen.

Zie bijlage 3: Tussenrapportage Werkwijze en opbrengsten van de werkplaatsen onderwijsonderzoek OAB
Zelfscan voor werkplekbegeleiders
Op 6 oktober 2021 was op het Spinoza Lyceum in Amsterdam de eerste bijeenkomst van het nieuwe, driejarige NRO-project binnen de WOA: ’Zelfscan voor werkplekbegeleiders’. Dit is het eerste NRO-project waarin zowel de WOA PO als de WOA VO/MBO participeren. Het consortium bestaat uit Kohnstamm Instituut, VU, HvA, UvA en UPvA, iPabo en VU-pabo met po- en vo-opleidingsscholen in Amsterdam en de regio, resp. ASKO, STAIJ, ZONOVA en AcOA, Esprit, ROSA. Het project wordt geleid door Wouter Schenke van het Kohnstamm Instituut.

De volgende vragen staan centraal in het onderzoek:
 • Op welke manieren begeleiden werkplekbegeleiders leraren-in-opleiding in het verbinden van theorie, praktijk en persoon en wat zijn daarbij uitdagingen en succesfactoren?
 • Welke ontwerpprincipes zijn geschikt om de begeleidingspraktijk gericht op het verbinden van theorie, praktijk en persoon door de leraar-in-opleiding te optimaliseren? En wat zijn goede voorbeelden?
 • Hoe kan een te ontwikkelen TPP (Theorie-Praktijk-Persoon)-zelfscan ingezet worden voor verdere professionalisering van werkplekbegeleiders?
Het project bestaat uit drie onderzoeksfasen:
 1. inventarisatie van begeleidingspraktijken door werkplekbegeleiders bij partnerschappen van Amsterdamse lerarenopleidingen (d.m.v. documentanalyse van bestaande evaluaties, vragenlijst en groepsinterviews);
 2. ontwerponderzoek door werkplekbegeleiders, schoolopleiders, instituutsopleiders en lio’s naar begeleidingspraktijken om theorie, praktijk en persoon van de lio te verbinden;
 3. het implementeren en verspreiden van de ontwikkelde zelfscan, door consortiumpartners en partnerschappen in het land voor verdere professionalisering van werkplekbegeleiders.
Onderwijsachterstandenbeleid in de school
Afgelopen zomer is het tweejarige NRO-project ‘Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) in de school’ gehonoreerd. Het consortium wordt gevormd door het Kohnstamm Instituut, KBA Nijmegen en de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen van de Faculteit Maatschappij en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Het projectteam bestaat uit Annemarie van Langen, Annemiek Veen en Monique Volman.

De volgende vragen staan centraal in het onderzoek:
 1. Wat zijn blijkens onderzoek en volgens experts effectieve aanpakken voor onderwijsachterstandenbeleid in scholen, en in welke mate zijn deze te typeren als integraal?
 2. Welke strategieën hanteren scholen in hun beleid, op welke aspecten richten ze zich en in welke mate is sprake van integraal beleid? In hoeverre sluit dit beleid aan bij de aanpakken die in de literatuur worden beschreven of door experts worden aanbevolen?
 3. Wat zijn de achterliggende redeneerlijnen die scholen volgen bij hun keuze voor hun op bestrijding van onderwijsachterstanden gerichte aanpak?

Bron afbeelding: onderwijskennis.nl

Als je de op hoogte wilt blijven van ontwikkelingen en onderzoek op het gebied van onderwijskansen, ga dan naar het kennisplein Onderwijskansen van NRO.
PUBLICATIES
Special WOA VO/MBO
De WOA VO/MBO heeft in Didactief een prachtige special gepubliceerd over ‘Een leven lang leren’.


Bron afbeelding: didactiefonline.nl
> Lees verder
AGENDA
Op woensdagavond 3 november 2021 organiseert De Balie samen met het Kohnstamm Instituut een gesprek over de rol van thuistalen van leerlingen in het onderwijs.


Bron afbeelding: debalie.nl

In klaslokalen in Nederland wordt Nederlands gesproken, ook door kinderen die daarnaast nog andere talen beheersen. Dat is goed voor de schoolcarrière en de maatschappelijke ontwikkeling van leerlingen. Althans, dat is het idee. Maar is het wel terecht dat veel thuistalen uit den boze zijn op de meeste scholen? Of moet er meer ruimte voor andere talen komen, en zo ja: hoe zou het onderwijs er dan in de praktijk uit moeten komen te zien?

 Iedereen is het erover eens dat alle leerlingen dezelfde kansen verdienen, maar over de vraag welke rol taal speelt bij het bieden van die kansen, heerst onenigheid onder leraren, onderzoekers en ouders. Vergroot alleen maar Nederlands spreken echt je kansen in de maatschappij? Als jij en je klasgenoten thuis dezelfde taal spreken, is het dan niet beter voor je begrip van de lesstof als jullie in dié taal over de stof praten? En als kinderen in de klas Nederlands moeten spreken, moet dat dan ook op het schoolplein, of zelfs thuis?

Sprekers:  de Amsterdamse basisschooldirecteur Nilay Kaya, hoogleraar wereldburgerschap en tweetalig onderwijs Joana Duarte, directeur van de Rutu Foundation Ellen-Rose Kambel, juf Astrid Brugman uit de serie Klassen, de Haagse onderwijswethouder Hilbert Bredemeijer en met Eke Krijnen, onderwijsonderzoeker bij het Kohnstamm Instituut.
> Meer weten of tickets bestellen?
Vanaf najaar 2021: Publicaties NRO-calls lijnen onderwijsonderzoek naar aanleiding van meerjarig onderzoeksprogramma 2021-2025.

Zie verder de WOA-website.
Heeft u vragen over de nieuwsbrief, opmerkingen of suggesties? Neem dan contact op met de redactie

U ontvangt dit bericht omdat u op dit adres onze maandelijkse Nieuwsbrief ontvangt. Mocht u de nieuwsbrief niet langer willen ontvangen, dan kunt dat per ommegaande laten weten via het adres communicatie-pow-fmg@uva.nl. Reageert u niet dan gaan wij ervan uit dat wij u de Nieuwsbrief mogen blijven toesturen.